skip to Main Content

وکیل منطقه آزاد ارس

وکیل منطقه آزاد ارس مسلط به قوانین و مقررات مناطق آزاد و قوانین حوزه شرکت ها(وکیل شرکت) آماده انجام کلیه امور ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس می باشد. مرحله اول - ارائه مجوز فعالیت سرمایه گذار(وکیل در منطقه  آزاد…

اطلاعات بیشتر
نرخ مالیات برارث

انواع مهریه زوجه

مهر یا صداق(وکیل در مطالبه مهریه ولنجک) که در زبان فارسی به آن کابین نیز گفته می شود به مالی گویند که زوجه بر اثر ازدواج مالک ان می گرددو زوج متعهد به تادیه آن می باشد.مهریه از فقه وارد حقوق خانواده گردیده است و در حقوق کشور های دیگر نمی توان یافت.
اطلاعات بیشتر

نرخ مالیات برارث

نرخ مالیات برارث مبلغی است که مطابق قانون مالیات های مستقیم به دارایی متوفی تعلق می گیرد که ازماترک ایشان برداشته و به دولت پرداخت می شود.این مالیات به دارایی ایشان که به وراث می رسد تعلق می گیرد و…

اطلاعات بیشتر

درخواست تخلیه فوری عین مستاجره

دعوای درخواست دستور تخلیه فوری عین مستاجره  اجاری عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد . در مواردی مستاجرین با وجود انقضای مدت اجازه از تخلیه عین مستاجره سر باز زده و مشکلاتی را…

اطلاعات بیشتر
قولنامه

قرارداد اجرای عملیات عمرانی

ماده1 : طرفین قرارداد اين قرارداد در تاريخ ………. في مابين …………به آدرس …………. به عنوان کارفرما و ……….. به شماره ملی ……….. به آدرس …………………………… به عنوان مجری از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به…

اطلاعات بیشتر
Back To Top