skip to Main Content
دعاوی طاری

دعاوی طاری

دعاوی طاری ، دعاوی هستند که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند. به دیگر سخن در پاره موارد دیده شده که دادخواستی به محکمه تقدیم می شود ولیکن پس از آن بنا به روند رسیدگی ممکن است از طرف خواهان یا خوانده یا ثالث مطرح می گردد.
اطلاعات بیشتر

اعتراض ثالث به توقیف ملک

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف(اعتراض ثالث به توقیف ملک) می شود هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف واجرای رای را به زیان حقوق خود میبیند میتواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند . این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرائی ،طرح میشود .
اطلاعات بیشتر

دعوای مطالبه ثمن معامله

مقدمه هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد(دعوای مطالبه ثمن معامله). توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد. ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یکه برای پرداخت ثمن، بیین…

اطلاعات بیشتر

قولنامه چیست؟و نکات کاربردی در تنظیم قولنامه چیست؟

قولنامه یا تعهد به انتقال نوشته ای می باشد که حکایت از توافق طرفین یک معامله بر انتقال رسمی مال در آینده دارد که برای عدم انجام تعهد در آن خسارت تعیین شده است.قولنامه از جمله تعهداتی می باشد که ذیل ماده 10 قانون مدنی (عقود غیر معین) تقسیم می شود که برای طرفین الزام اور می باشد.
اطلاعات بیشتر

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

این قرارداد(نظارت بر عملیات ساختمانی) بین خانم/ آقای ................................ فرزند......................... به شماره ملی.............................................................. بعنوان صاحب کار (مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) ثبتی ......................................... قطعه .................... به شماره کامپیوتری شهرداری ............................. واقع در محدوده شهرداری منطقه ...............…

اطلاعات بیشتر

تخلیه فوری عین مستاجره

دعوای درخواست دستور تخلیه فوری عین مستاجره تخلیه فوری عین مستاجره از جمله دعاوی حقوقی می باشد .اجاری عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد . در مواردی مستاجرین با وجود انقضای مدت اجازه…

اطلاعات بیشتر

وکیل اخذ پایان کار

پایان کار سندی است. که توسط شهرداری پس از پایان عملیات ساختمان با توجه به عدم خلاف در ساخت و ساز و عدم بدهی به درخواست مالک یا وکیل قانونی(وکیل در اخذ پایان کار) ایشان صادر می شود. صورتمجلس تفکیکی…

اطلاعات بیشتر
Back To Top