skip to Main Content
انواع مهریه زوجه

الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه به عنوان دادخواستی می باشد. که مرد برای وادار کردن همسر خود در محکمه مطرح می کند. عقد نکاح یکی از عقود مقدسی است. که میان زوج و زوجه خوانده می شود. و به واسطه این عقد زن و شوهر به یکدیگر محرم خواهند شد.
اطلاعات بیشتر
Back To Top