skip to Main Content
قولنامه

نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه

ماده1:طرفین قرارداد این قرارداد در تاریخ...................... فی مابین ............................ فرزند ....................... به شماره ملی....................... و شماره شناسنامه  ....................... به نشانی.........................................................................که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ....................... فرزند .................. به شماره ملی ......................وشماره شناسنامه.................به نشانی…

اطلاعات بیشتر
Back To Top