skip to Main Content
قولنامه

قرارداد اجرای عملیات عمرانی

قرارداد اجرای عملیات عمرانی از جمله قرارداد های تخصصی در حوزه ساختمانی و عمرانی بوده. که فی مابین مجری و کارفرما منعقد می شود. در ادامه نمونه این نوع قرارداد بیان می شود.(وکیل شهرک غرب) ماده1 : طرفین قرارداد(قرارداد اجرای…

اطلاعات بیشتر

قرارداد بی او تی

طرفین قرارداد(قرارداد بی او تی) طرف اول (الف)قرارداد بی او تی :.......... طرف دوم (ب) قرارداد بی او تی : ....................... به شرکتی اطلاق می شود که مطابق با قانون ........................ تشکیل و در .................... ثبت شده است و آقای…

اطلاعات بیشتر
Back To Top