skip to Main Content

قرارداد بی او تی

طرفین قرارداد(قرارداد بی او تی) طرف اول (الف)قرارداد بی او تی :.......... طرف دوم (ب) قرارداد بی او تی : ....................... به شرکتی اطلاق می شود که مطابق با قانون ........................ تشکیل و در .................... ثبت شده است و آقای…

اطلاعات بیشتر
Back To Top