skip to Main Content
دعاوی طاری

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت از جمله مدارکی که پس ار فوت شخصی ورثه ایشان برای تقسیم ترکه بین خود به آن نیاز دارند گواهی انحصار وراثت می باشد. که مشخص کننده تعداد ورثه متوفی در حین الفوت می باشد. و اهمیت این گواهی انقدر مهم میباشد. که قانونگزار برای تحصیل بر خلاف حقیقت این گواهی مجازات در نظر گرفته ئ در حکم کلاهبرداری میداند.
اطلاعات بیشتر
Back To Top