skip to Main Content

قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

مقدمه در قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی. چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شکایتی داشته باشند. ابتدا شکایت آن ها، اخذ و مدارک و مستندات پزشکی، دریافت و ضمیمه پرونده می شود. یعنی در گام…

اطلاعات بیشتر
Back To Top