skip to Main Content

دعوای استرداد جهیزیه

مقدمه زوجین و خانواده های ایشان باید بدانند. تهیه مسکن و لوازم اولیه منزل منزل مشترک از وظایف قانونی زوج می باشد. چرا که فراهم کردن اسباب تمکین (الزام به تمکین زوجه) با زوج می باشد.بنابراین آنچه خانواده های زوجه…

اطلاعات بیشتر
Back To Top