skip to Main Content

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

این قرارداد بین خانم/ آقای ................................ فرزند......................... به شماره ملی.............................................................. بعنوان صاحب کار (مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) ثبتی ......................................... قطعه .................... به شماره کامپیوتری شهرداری ............................. واقع در محدوده شهرداری منطقه ............... در شهر ......................که…

اطلاعات بیشتر

انواع مهریه زوجه

مهر یا صداق(وکیل در مطالبه مهریه ولنجک) که در زبان فارسی به آن کابین نیز گفته می شود به مالی گویند که زوجه بر اثر ازدواج مالک ان می گرددو زوج متعهد به تادیه آن می باشد.مهریه از فقه وارد حقوق خانواده گردیده است و در حقوق کشور های دیگر نمی توان یافت.
اطلاعات بیشتر

درخواست تخلیه فوری عین مستاجره

دعوای درخواست دستور تخلیه فوری عین مستاجره  اجاری عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد . در مواردی مستاجرین با وجود انقضای مدت اجازه از تخلیه عین مستاجره سر باز زده و مشکلاتی را…

اطلاعات بیشتر

دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی گواهی پایانکار چیست؟ پایانکار سندی است که توسط شهرداری پس از پایان عملیات ساختمان با توجه به عدم خلاف در ساخت و ساز و عدم بدهی به درخواست مالک یا…

اطلاعات بیشتر

نمونه قرارداد کار مدت معین

قرارداد کار مدت معین این قرارداد به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعقد…

اطلاعات بیشتر
Back To Top