skip to Main Content
دعاوی طاری

دعاوی طاری

دعاوی طاری ، دعاوی هستند که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند. به دیگر سخن در پاره موارد دیده شده که دادخواستی به محکمه تقدیم می شود ولیکن پس از آن بنا به روند رسیدگی ممکن است از طرف خواهان یا خوانده یا ثالث مطرح می گردد.
اطلاعات بیشتر

اعتراض ثالث به توقیف ملک

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف(اعتراض ثالث به توقیف ملک) می شود هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف واجرای رای را به زیان حقوق خود میبیند میتواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند . این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرائی ،طرح میشود .
اطلاعات بیشتر

دعوای مطالبه ثمن معامله

مقدمه هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد(دعوای مطالبه ثمن معامله). توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد. ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یکه برای پرداخت ثمن، بیین…

اطلاعات بیشتر

جرم مزاحمت تلفنی

مقدمه با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی، از جمله تلفن یا سایر دستگاه ها یا سامانه های مخابراتی، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه را در قالب ماده 641 قانون تعزیرات جرم انگاری…

اطلاعات بیشتر

مسئولیت پزشکان

پزشک(مسئولیت پزشکان) مانند سایر افراد جامعه در زندگی حقوقی خود، دارای یک سری تعهداتی است و چنان چه این تعهدات نقض شود مکلف به جبران خسارت وارد شده ناشی از این نقض است و برخی از این تعهدات، دارای منشا قراردادی است.
اطلاعات بیشتر

دعوای استرداد جهیزیه

مقدمه زوجین و خانواده های ایشان باید بدانند. تهیه مسکن و لوازم اولیه منزل منزل مشترک از وظایف قانونی زوج می باشد. چرا که فراهم کردن اسباب تمکین (الزام به تمکین زوجه) با زوج می باشد.بنابراین آنچه خانواده های زوجه…

اطلاعات بیشتر

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

این قرارداد(نظارت بر عملیات ساختمانی) بین خانم/ آقای ................................ فرزند......................... به شماره ملی.............................................................. بعنوان صاحب کار (مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) ثبتی ......................................... قطعه .................... به شماره کامپیوتری شهرداری ............................. واقع در محدوده شهرداری منطقه ...............…

اطلاعات بیشتر
نرخ مالیات برارث

انواع مهریه زوجه

مهر یا صداق(وکیل در مطالبه مهریه ولنجک) که در زبان فارسی به آن کابین نیز گفته می شود به مالی گویند که زوجه بر اثر ازدواج مالک ان می گرددو زوج متعهد به تادیه آن می باشد.مهریه از فقه وارد حقوق خانواده گردیده است و در حقوق کشور های دیگر نمی توان یافت.
اطلاعات بیشتر
Back To Top