skip to Main Content
قولنامه

قرارداد اجرای عملیات عمرانی

قرارداد اجرای عملیات عمرانی از جمله قرارداد های تخصصی در حوزه ساختمانی و عمرانی بوده. که فی مابین مجری و کارفرما منعقد می شود. در ادامه نمونه این نوع قرارداد بیان می شود.(وکیل شهرک غرب) ماده1 : طرفین قرارداد(قرارداد اجرای…

اطلاعات بیشتر
Back To Top