skip to Main Content

وکیل در خسارت تاخیر تادیه

در تعریف خسارت تاخیر تادیه(وکیل درخسارت تاخیر تادیه) در ابتدا باید بیان داشت خسارت یا همان ضرر می باشد و خسارت تاخیر تادیه یعنی در زمانی که شخصی قرار بوده در تاریخی دین پولی را پرداخت کند و در پرداخت تاخیر می کند موظف به پرداخت خسارت بابت این تاخیر است که به آن خسارت تاخیر تادیه گویند.
اطلاعات بیشتر
قولنامه

قرارداد صلح سهم الشرکه

ماده1:طرفین قرارداد این قرارداد(قرارداد صلح سهم الشرکه) در تاریخ...................... فی مابین ............................ فرزند ....................... به شماره ملی....................... و شماره شناسنامه  ....................... به نشانی.........................................................................که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ....................... فرزند .................. به شماره ملی…

اطلاعات بیشتر
Back To Top