skip to Main Content

نمونه قرارداد کار مدت معین

قرارداد کار مدت معین این قرارداد به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعقد…

اطلاعات بیشتر
قولنامه

نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه

ماده1:طرفین قرارداد این قرارداد در تاریخ...................... فی مابین ............................ فرزند ....................... به شماره ملی....................... و شماره شناسنامه  ....................... به نشانی.........................................................................که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ....................... فرزند .................. به شماره ملی ......................وشماره شناسنامه.................به نشانی…

اطلاعات بیشتر
Back To Top