skip to Main Content

قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

مقدمه در قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی. چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شکایتی داشته باشند. ابتدا شکایت آن ها، اخذ و مدارک و مستندات پزشکی، دریافت و ضمیمه پرونده می شود. یعنی در گام…

اطلاعات بیشتر

مسئولیت پزشکان

پزشک(مسئولیت پزشکان) مانند سایر افراد جامعه در زندگی حقوقی خود، دارای یک سری تعهداتی است و چنان چه این تعهدات نقض شود مکلف به جبران خسارت وارد شده ناشی از این نقض است و برخی از این تعهدات، دارای منشا قراردادی است.
اطلاعات بیشتر
Back To Top