skip to Main Content

مسئولیت پزشکان

پزشک(مسئولیت پزشکان) مانند سایر افراد جامعه در زندگی حقوقی خود، دارای یک سری تعهداتی است و چنان چه این تعهدات نقض شود مکلف به جبران خسارت وارد شده ناشی از این نقض است و برخی از این تعهدات، دارای منشا قراردادی است.
اطلاعات بیشتر
Back To Top