skip to Main Content

جرم مزاحمت تلفنی

مقدمه با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی، از جمله تلفن یا سایر دستگاه ها یا سامانه های مخابراتی، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه را در قالب ماده 641 قانون تعزیرات جرم انگاری…

اطلاعات بیشتر

جرایم رایانه ای

تاريخچة جرايم رايانه اي باید دانست (جرایم رایانه ای). که درهميشه در اعصار و قرون مختلف ودرگذشته هر زمان که پديده وعلمي وارد عرضه وجودي شده. هم داراي بعد مثبت بوده و استفاده هاي مثبت از آن مي شده. و…

اطلاعات بیشتر
Back To Top