skip to Main Content

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

مرحله اول - ارائه مجوز فعالیت سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید. قسمت ثبت شرکتها باید در خصوص مجوز کنترلهای زیر را اعمال نماید .…

اطلاعات بیشتر
Back To Top