skip to Main Content

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

این قرارداد(نظارت بر عملیات ساختمانی) بین خانم/ آقای ................................ فرزند......................... به شماره ملی.............................................................. بعنوان صاحب کار (مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) ثبتی ......................................... قطعه .................... به شماره کامپیوتری شهرداری ............................. واقع در محدوده شهرداری منطقه ...............…

اطلاعات بیشتر
قولنامه

قرارداد اجرای عملیات عمرانی

قرارداد اجرای عملیات عمرانی از جمله قرارداد های تخصصی در حوزه ساختمانی و عمرانی بوده. که فی مابین مجری و کارفرما منعقد می شود. در ادامه نمونه این نوع قرارداد بیان می شود.(وکیل شهرک غرب) ماده1 : طرفین قرارداد(قرارداد اجرای…

اطلاعات بیشتر

قرارداد کار مدت معین

این قرارداد(قرارداد کار مدت معین) به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعقد میگردد.…

اطلاعات بیشتر

قرارداد بی او تی

طرفین قرارداد(قرارداد بی او تی) طرف اول (الف)قرارداد بی او تی :.......... طرف دوم (ب) قرارداد بی او تی : ....................... به شرکتی اطلاق می شود که مطابق با قانون ........................ تشکیل و در .................... ثبت شده است و آقای…

اطلاعات بیشتر
قولنامه

قرارداد صلح سهم الشرکه

ماده1:طرفین قرارداد این قرارداد(قرارداد صلح سهم الشرکه) در تاریخ...................... فی مابین ............................ فرزند ....................... به شماره ملی....................... و شماره شناسنامه  ....................... به نشانی.........................................................................که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ....................... فرزند .................. به شماره ملی…

اطلاعات بیشتر
Back To Top