skip to Main Content

دعوای استرداد جهیزیه

مقدمه زوجین و خانواده های ایشان باید بدانند. تهیه مسکن و لوازم اولیه منزل منزل مشترک از وظایف قانونی زوج می باشد. چرا که فراهم کردن اسباب تمکین (الزام به تمکین زوجه) با زوج می باشد.بنابراین آنچه خانواده های زوجه…

اطلاعات بیشتر
انواع مهریه زوجه

الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه به عنوان دادخواستی می باشد. که مرد برای وادار کردن همسر خود در محکمه مطرح می کند. عقد نکاح یکی از عقود مقدسی است. که میان زوج و زوجه خوانده می شود. و به واسطه این عقد زن و شوهر به یکدیگر محرم خواهند شد.
اطلاعات بیشتر
نرخ مالیات برارث

انواع مهریه زوجه

مهر یا صداق(وکیل در مطالبه مهریه ولنجک) که در زبان فارسی به آن کابین نیز گفته می شود به مالی گویند که زوجه بر اثر ازدواج مالک ان می گرددو زوج متعهد به تادیه آن می باشد.مهریه از فقه وارد حقوق خانواده گردیده است و در حقوق کشور های دیگر نمی توان یافت.
اطلاعات بیشتر
Back To Top