skip to Main Content

دعوای مطالبه ثمن معامله

مقدمه هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد(دعوای مطالبه ثمن معامله). توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد. ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یکه برای پرداخت ثمن، بیین…

اطلاعات بیشتر

قولنامه چیست؟و نکات کاربردی در تنظیم قولنامه چیست؟

قولنامه یا تعهد به انتقال نوشته ای می باشد که حکایت از توافق طرفین یک معامله بر انتقال رسمی مال در آینده دارد که برای عدم انجام تعهد در آن خسارت تعیین شده است.قولنامه از جمله تعهداتی می باشد که ذیل ماده 10 قانون مدنی (عقود غیر معین) تقسیم می شود که برای طرفین الزام اور می باشد.
اطلاعات بیشتر
Back To Top