skip to Main Content
قرارداد کار مدت معین

قرارداد کار مدت معین

این قرارداد(قرارداد کار مدت معین) به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعقد میگردد.

ماده 1-مشخصات طرفین:

شركت…………………………. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود.

آقا/خانم…………………………….نام پدر…………………کدملی……………………….محل تولد……………….شماره شناسنامه…………………….. محل صدور……………………………..تاریخ تولد…………………………اخرین مدرک تحصیلی……………………….رشته تحصیلی…………………………..وضعیت تاهل………………..شماره بیمه……………………………….آدرس………………………………………………………..تلفن تابت………………………..تلفن همراه……………………. که رابطه استخدامی مدت معین با کارفرما دارد و از این پس در این قرارداد همکار نامیده می شود.

ماده:2مدت قرارداد

این قرارداد کار برای مدت معین بوده و اعتبار آن از تاریخ …………………………لغایت…………………………..می باشد.

تبصره :این قرارداد صرفا در تاریخ مذکور اعتبار داشته. و بعد از این تاریخ فاقد اعتبار و غیر قابل تمدید است.

ماده3:موضوع قرارداد کار مدت معین

موضوع قرارداد عبارت است از  اشتغال به……………………………………… می باشد..

تبصره1:همکار متعهد می باشد. کلیه وظایف محوله را در کمال حسن نیت و با بکار گیری روش های علمی و فنی و با دقت انجام دهد.

ماده4:ساعات کاری قرارداد کار مدت معین

4-1 ساعات کاری شرکت طبق ابلاغ مدیر عامل و مطابق آیین نامه های داخلی شرکت می باشد.

4-2 چنانچه بنا به درخواست کارفرما نیاز باشد همکارخارج از ساعات کاری(اضافه کاری)مبادرت به انجام وظایف محوله می نماید.

4-3 حضور منظم در محل کار و تنظیم برنامه های کار روزانه از الزامات تداوم همکاری است. و همکار متعهد به مراعات آن می باشد.

تبصره:منظور از برنامه کار روزانه :برنامه ای که مشخص کننده فعالیت ها و کارکرد همکار در شرکت می باشد.

4-4 غیبت های مکرر همکار در محل کار بدون عذر موجه تقصیر محسوب شده. و طبق آیین نامه استخدامی با کارمند برخورد می گردد و نیز خسارات وارده متوجه همکار می باشد.

تبصره:غیبت صرفا در موارد زیر موجه می باشد:

الف: مرضی که مانع از حرکت است یا به تشخیص پزشک  یا مدیریت شرکت حضور مضر تشخیص داده شود

ب: فوت یکی از والدین، همسر یا اولاد و صرفا تا 5 روز 

ج: حوادث قهریه از قبیل سیل،زلزله و حریق که بر اثر آن حضور در محل کار ممکن نباشد.

ماده 5:حقوق و مزایا

5-1 حقوق و مزایای همکار ماهانه …………………..ریال می باشد که شامل دستمزد ثابت ماهانه و سایر مزایا از قبیل،حق اولاد ،حق مسکن،سختی کار،حق سرپرستی، مطابق حکم کارگزینی که متعاقبا صادر می شود. خواهد بود.

5-2فوق العاده مأموریت و سایر مزایای نقدی و غیر نقدی و هدایا براساس آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت قابل پرداخت خواهد بود

5-3 چنانچه اعزام همکار برای مأموریت هایی که مربوط به این قرارداد میگردد. در داخل و یا خارج از کشور ضرورت باشد، همکار ملزم است به دستور شرکت به محل مأموریت عزیمت نماید. تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت و فوق العاده روزانه بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت و مطابق فوق العاده پرداختی سطوح سازمانی که مشمول آن می باشد به نامبرده پرداخت خواهد شد.

5-4 پس از پایان مدت، و خاتمه قراداد تسویه حساب همکاری وفق قانون کار و بصورت کتبی صورت خواهد پذیرفت.

5-5 مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی در پایان هر ماه از حقوق و مزایای همکار کسر خواهد شد.

5-6 کارفرما متعهد می باشد شاغل را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر سازمان های قانونی مشابه،بیمه نماید

5-7 به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 06/12/1370 مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز حقوق و مزایا ( تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به همکار پرداخت می شود . برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوطه به نسبت كاركرد محاسبه می شود

 ماده6 :شرایط همکاری:

6-1 همکار متعهد است بر اساس شرح وظایف، مقررات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید. و هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف موجب مسئولیت ایشان خواهد بود.

6-2  همکار نمی تواند بیش از 9 روز مرخصی سالیانه خود را ذخیره نماید. و کارفرما تکلیفی به بازخرید مرخصی استفاده نشده وی ندارد. حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماه های بعد محفوظ است و همکار می تواند در طول مدت قرارداد پس از اخذ موافقت کارفرما از مرخصی استفاده نماید.

6-3در مورد ……………………تعهدات ایشان علاوه بر تعهدات مذکور در این قرارداد وفق تعهدنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و تعهدات داخلی شرکت و متمم این قرارداد که مخصوص خلبان ها و مهندسین فنی می باشد اقدام خواهد شد و همکار با امضاء این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

6-4همکار، مسئولِ حفظ و نگهداری وسایل و امکانات در اختیار و همچنین اسرار شرکت می باشد و در صورت ایجاد خسارت بغیر از ضمانت اجرای کیفری “خیانت در امانت” و یا “تخریب اموال” وهمکار موظف به پرداخت کلیه خسارات کارفرما می باشد.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: مطالبه معوقات حقوق کار

6-5 در صورتیکه در اثرفعل یاترک فعلِ همکارخسارتی متوجه کارفرما شود همکار ضامن جبران خسارت وارده خواهدبود
6-6 در صورتی که هنگام عقد قرارداد کار، همکار خود را با عنوان دیگری معرفی کند و به استخدام شرکت درآید و در ادامه مشخص شود که ایشان به هیچ عنوان مدرک مورد احراز را نداشته و به صورت عینی و تجربی با شغل مورد نظر آشنا شده و مهارت آن شغل را در این زمینه ندارد در این صورت کارفرما می تواند به فسخ قرارداد کار اقدام کند و موضوع را به اداره کل کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.و نیز حق پیگیری قضایی ایشان را نیز دارد.

6-7 هر گونه افشاء اطلاعات و مطالب مطرح شده در شرکت توسط همکار تخلف آشکار بوده و حق پیگیری قضایی برای شرکت محفوظ است.

6-8  همکار متعهد می باشد از فعالیت های مشابه موضوع شرکت و نیز همکاری با شرکت های مشابه اجتناب کند.

6-9  سایر مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده بر طبق قانون کار و آیین نامه های استخدامی و مقررات داخلی شرکت می باشد و همکار متعهد به رعایت منشور اخلاقی شرکت می باشد.

6-10  عقد این قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی،پیمانی یا قرارداد انجام کار نامحدود از سوی شرکت برای همکار ایجاد نمی کند.

6-11 در هر زمان که قرارداد فسخ گردید همکار موظف است ظرف مدت مقرر کارهای در دست اجرای خود را تکمیل و به کارفرما تحویل نماید و سپس کارفرما طبق مفاد قرارداد تسویه حساب نماید.

6-12  در صورتی که کارفرما جهت آموزش و بالابردن سطح علمی و فنی و مهارتی همکار سرمایه گذاری کرده و متحمل هزینه شده باشد.در صورتی که همکار بخواهد بدون رضایت کارفرما استعفا دهد و از شرکت خارج شود موظف است کلیه هزینه ها و خسارات کارفرما را در این خصوص جبران کند.

ماده7:خاتمه همکاری

7-1 در صورتی که همکار از انجام وظایف محوله قصور کند و آیین نامه های داخلی شرکت را رعایت نکند و با تذکرات کتبی از اقدامات خود اجتناب نکنند کارفرما وفق ماده 27 قانون کار و آیین نامه انضباطی اقدام خواهد کرد.

تبصره:منظور از قصور هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه انضباطی شرکت گردد.

7-2 موارد زیر از اهم تخلفات انضباطی می باشد و با تذکر کتبی و تسویه حساب به همکاری خاتمه داده خواهد شد:

  • افشاء اطلاعات و اسناد محرمانه ی مربوط به شرکت و استفاده شخصی از آنها
  • اقدام به انجام فعالیتهای که موجب رقابت با کارفرما گردد و یا ایجاد تضاد منافع با کارفرما نماید.
  • سستی و اهمال مکرر در انجام وظایف و نیز هر نوع عملی که باعث ایجاد وقفه و یا بی نظمی در امور شرکت گردد.
  • ارتکاب به اعمال خلاف قانون که منجر به مجازات کیفری گردد.
  • ایجاد اختلال مداوم در فعالیت های جاری شرکت که باعت وقفه در حصول اهداف شرکت گردد با تشخیص مدیر عامل شرکت
  • غیبت های مکرر که باعث اخلال در روند جاری شرکت گردد با تشخیص مدیریت عامل شرکت
  • در صورتی که ثابت گردد همکار دارای سابقه کیفری وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی می باشد.
  • عدم رعایت تعهدات این قرارداد به تشخیص مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی

تبصره:سایر تخلفات بر طبق آیین نامه انضباطی شرکت تعیین گردیده است.

7-3  با پایان مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ و غیر قابل تمدید می باشد.

ماده8:ضمانت حسن همکاری

همکار موظف است به عنوان تضمین قرارداد سفته ای به شماره ……………………….به مبلغ ……………………….در وجه کارفرما صادر کند تا در صورتی که از بند 6-12  و کلیه تعهدات قراردادی و سازمانی تخلف نماید کارفرما بتواند از محل آن نسبت به وصول خسارات خود اقدام کند.

ماده9:داوری

کلیه اختلافات حاصل از اجرای مفاد این قرارداد ابتدا از طریق گفتگو و مذاکره سعی در حل مساله میگردد و در صورت عدم توافق از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی حل اختلاف خواهد شد.

ماده 10:نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و4 تبصره تنظیم و در سه نسخه در تاریخ …………………………….تنظیم و امضاءگردید 

کارگر                                                                                                                                کارفرما 

دانلود نمونه قرارداد کار

جهت انجام کلیه امور مربوط به قرارداد های کار خود با ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top