وکیل در خسارت تاخیر تادیه

در تعریف خسارت تاخیر تادیه(وکیل درخسارت تاخیر تادیه) در ابتدا باید بیان داشت خسارت یا همان ضرر می باشد و خسارت تاخیر تادیه یعنی در زمانی که شخصی قرار بوده در تاریخی دین پولی را پرداخت کند و در پرداخت تاخیر می کند موظف به پرداخت خسارت بابت این تاخیر است که به آن خسارت تاخیر تادیه گویند.
اطلاعات بیشتر
دعاوی طاری

دعاوی طاری

دعاوی طاری ، دعاوی هستند که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند. به دیگر سخن در پاره موارد دیده شده که دادخواستی به محکمه تقدیم می شود ولیکن پس از آن بنا به روند رسیدگی ممکن است از طرف خواهان یا خوانده یا ثالث مطرح می گردد.
اطلاعات بیشتر

قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

مقدمه در قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی. چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شکایتی داشته باشند. ابتدا شکایت آن ها، اخذ و مدارک و مستندات پزشکی، دریافت و ضمیمه پرونده می شود. یعنی در گام…

اطلاعات بیشتر

اعتراض ثالث به توقیف ملک

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف(اعتراض ثالث به توقیف ملک) می شود هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف واجرای رای را به زیان حقوق خود میبیند میتواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند . این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرائی ،طرح میشود .
اطلاعات بیشتر

دعوای مطالبه ثمن معامله

مقدمه هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد(دعوای مطالبه ثمن معامله). توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد. ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یکه برای پرداخت ثمن، بیین…

اطلاعات بیشتر