قولنامه چیست؟و نکات کاربردی در تنظیم قولنامه چیست؟

قولنامه یا تعهد به انتقال نوشته ای می باشد که حکایت از توافق طرفین یک معامله بر انتقال رسمی مال در آینده دارد که برای عدم انجام تعهد در آن خسارت تعیین شده است.قولنامه از جمله تعهداتی می باشد که ذیل ماده 10 قانون مدنی (عقود غیر معین) تقسیم می شود که برای طرفین الزام اور می باشد.
اطلاعات بیشتر

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

این قرارداد بین خانم/ آقای ................................ فرزند......................... به شماره ملی.............................................................. بعنوان صاحب کار (مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) ثبتی ......................................... قطعه .................... به شماره کامپیوتری شهرداری ............................. واقع در محدوده شهرداری منطقه ............... در شهر ......................که…

اطلاعات بیشتر

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

مرحله اول - ارائه مجوز فعالیت سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید. قسمت ثبت شرکتها باید در خصوص مجوز کنترلهای زیر را اعمال نماید .…

اطلاعات بیشتر

انواع مهریه زوجه

مهر یا صداق(وکیل در مطالبه مهریه ولنجک) که در زبان فارسی به آن کابین نیز گفته می شود به مالی گویند که زوجه بر اثر ازدواج مالک ان می گرددو زوج متعهد به تادیه آن می باشد.مهریه از فقه وارد حقوق خانواده گردیده است و در حقوق کشور های دیگر نمی توان یافت.
اطلاعات بیشتر

درخواست تخلیه فوری عین مستاجره

دعوای درخواست دستور تخلیه فوری عین مستاجره  اجاری عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد . در مواردی مستاجرین با وجود انقضای مدت اجازه از تخلیه عین مستاجره سر باز زده و مشکلاتی را…

اطلاعات بیشتر
قولنامه

قرارداد اجرای عملیات عمرانی

ماده1 : طرفین قرارداد اين قرارداد در تاريخ ………. في مابين …………به آدرس …………. به عنوان کارفرما و ……….. به شماره ملی ……….. به آدرس …………………………… به عنوان مجری از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به…

اطلاعات بیشتر

دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی گواهی پایانکار چیست؟ پایانکار سندی است که توسط شهرداری پس از پایان عملیات ساختمان با توجه به عدم خلاف در ساخت و ساز و عدم بدهی به درخواست مالک یا…

اطلاعات بیشتر