قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

مقدمه در قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی. چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شکایتی داشته باشند. ابتدا شکایت آن ها، اخذ و مدارک و مستندات پزشکی، دریافت و ضمیمه پرونده می شود. یعنی در گام…

اطلاعات بیشتر

اعتراض ثالث به توقیف ملک

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف(اعتراض ثالث به توقیف ملک) می شود هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف واجرای رای را به زیان حقوق خود میبیند میتواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند . این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرائی ،طرح میشود .
اطلاعات بیشتر

دعوای مطالبه ثمن معامله

مقدمه هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد(دعوای مطالبه ثمن معامله). توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد. ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یکه برای پرداخت ثمن، بیین…

اطلاعات بیشتر

جرم مزاحمت تلفنی

مقدمه با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی، از جمله تلفن یا سایر دستگاه ها یا سامانه های مخابراتی، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه را در قالب ماده 641 قانون تعزیرات جرم انگاری…

اطلاعات بیشتر

مسئولیت پزشکان

پزشک(مسئولیت پزشکان) مانند سایر افراد جامعه در زندگی حقوقی خود، دارای یک سری تعهداتی است و چنان چه این تعهدات نقض شود مکلف به جبران خسارت وارد شده ناشی از این نقض است و برخی از این تعهدات، دارای منشا قراردادی است.
اطلاعات بیشتر

دعوای استرداد جهیزیه

مقدمه زوجین و خانواده های ایشان باید بدانند. تهیه مسکن و لوازم اولیه منزل منزل مشترک از وظایف قانونی زوج می باشد. چرا که فراهم کردن اسباب تمکین (الزام به تمکین زوجه) با زوج می باشد.بنابراین آنچه خانواده های زوجه…

اطلاعات بیشتر