skip to Main Content
قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

مقدمه

در قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی. چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شکایتی داشته باشند. ابتدا شکایت آن ها، اخذ و مدارک و مستندات پزشکی، دریافت و ضمیمه پرونده می شود. یعنی در گام نخست باید رابطه درمانی بین بیمار و پزشک مشتکی عنه احراز گردد. و چه بسا در همین قدم اولیه، پرونده نسبت به متهم مورد نظر بسته شود. که در آن صورت به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. و یا اینکه مستندات کافی از سوی شاکی یا شکات، ارائه شود. که طی دستوری، پرونده جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارسال گردد. کمیسیون مذکور با تشکیل جلسه، فرآیند درمان را ملاحظه می کند. و سپس در خصوص تقصیر پزشک و یا عدم تقصیر وی کارشناسانه اظهار نظر می نماید.

با فرض اعلام پزشکی قانونی مبنی بر تقصیر 20 درصدی پزشک و سپس وصول این نظریه، می توان. در راستای ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را احضار کرد. شرایط شکلی و ماهوی احضار وی همان است که در مواد 168 و 173 قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است.

با فرض اینکه متهم به طور صحیح، احضار و در بازپرسی حضور یافته است. با رعایت سایر مقررات مربوطه بخصوص مواد 190، 193، 194، 195، 354، 358 قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر عنوان و ادله اثباتی، جرم را به متهم، تفهیم اتهام می کنیم.

تفهیم اتهام در این جرم قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی چگونه است؟

حسب شکایت وراث قانونی متوفی – مرحوم…. – و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که حاکی از اثبات تقصیر شما به میزان 20 درصد است. و نسخه های تجویزی و پرونده بالینی تشکیل شده در بیمارستان…، شما متهم هستید به قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی. از خودتان دفاع کنید!

اظهار داشت متهم: اتهام را قبول دارم و از مفاد نظریه کمیسیون مطلع شدم و تقصیر خود را می پذیرم.

با فرض عدم اعتراض شکایت نسبت به نظریه کمیسیون و یا در صورت معترض بودن. که اعتراضشان موثر نیست – از متهم، آخرین دفاع، اخذ و قرار تامین کیفری متناسب در این پرونده، به طور مثال، قرار کفالیت با رعایت شرایط و فاکتورهای صدور قرار تامین کیفری مناسب، دریافت. و پس از آن، با صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور کیفر خواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود.

فرآیند تحقیق در ارتباط با بزه قتل غیرعمدی ناشی از تقصیرپزشکی

چنانچه هر یک از وراث بیمار متوفی،علیه پزشک معالج و یا کادر درمانی شکایتی داشته باشند. بازپرس در مقام رسیدگی و تحقیق، مکلف است. دو مرحله را طی کند :

  1. احرز رابطه درمانی فیمابین بیمارر و پزشک مشتکی عنه
  2. تقصیر

بنابراین، بازپرس برای انجام این کار بعد از اخذ شکایت شاکی خصوصی وملاحظه مدارک ومستندات پزشکی از جمله نسخه های تجویی و آزمایش های صورت گرفته. و پرونده بالینی و استعلام از موسسه پزشکی یا بیمارستان، این رابطه درمانی را احراز خواهد کرد. و چنانچه این رابطه درمانی مفقود باشد تکلیف بازپرس، صدور قرار منع تعقیب است.

نمونه از تصمیم بازپرس

در خصوص اتهام آقای…، مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از تقصیردرامورپزشکی؛ نظر به اینکه متهم در فرآیند درمان هیچ نقشی نداشته است. و در رابطه درمانی فیمابین بیمار و متهم وجود ندارد. بنابراین به لحاظ عدم توجه اتهام به او، با استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می کنند. این قراار پس از موافقت دادستان، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 می باشد.

و چنانچه این رابطه درمانی احراز شود تکلیف بازپرس، اثبات تقصیر پزشک است. و برای این امر، موضوع را به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارجاع می دهد. و کمیسیون که ابتدا سه نفره است. پرونده بالینی را از بیمارستان، مطالبه و یا سایر مستندات پزشکی را مطالعه می نماید. و فرآیند درمان انجام گرفته را مورد بازبینی قرار می دهند. و اگر به تقصیر آمیز نبودن رفتار پزشک معالج منتج گردد. اعلام می کند که پزشک یا کادر درمانی قصوری مرتکب نشده اند. و اما در صورت ارتکاب تقصیر از سوی پزشک یا هر یک از افراد کادر درمانی، کمیسیون مذکوربا ذکر میزان قصور اعلام ارش یا دیه متعلقه، پرونده را به بازپرسی اعاده می نماید.

بعد از اعلام نظریه پزشکی قانونی در حالت اول و سپس ابلاغ آن به طرفین، بازپرس می تواند نسبت به صدور قرار منع تعقیب مبادرت ورزد.

نمونه قرار منع تعقیب از جرم قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی

در خصوص اتهام کادر درمانی بیمارستان…. مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی، نظر به اینکه حسب نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی سه نفره، هیچ گونه قصوری متوجه کادر درمان نبوده. و اعتراض شاکی نسبت به نظریه کمیسیون مستند به هیچ گونه دلایل، ناموجه بوده. و ضرورتی برای ارجاع به کمیسیون پنج نفره اجراز نشده است. بنابراین با استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب متهمان مذکور را صادر و اعلام می کند. این قرار پس از موافقت دادستان، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 می باشد.

و قسمت دوم حاویاعلام تقصیر پزشک یا کادر درمانی است. و از آنجا که بازپرس دو مرحله طی کرده، لذا موقعیت زمانی برای احضار متهم در راستای ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم است. یعنی می توان پزشک را احضار نمود.

نمونه قرار رفع نقص

در رابطه با اعتراض آقای حسین…. نسبت به قرار منع تعقیب…. صادر شده از شعبه اول بازپرسی دادسرای…. چون برای احراز حقیقت،اخذ نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ضرورت دارد، بنابراین با حفظ بدل و مقید کردن آن به وقت احتیاطی پرونده به شعبه بازپرسی، اعاده، تا بازپرس متحرم پس از اخذ نظریه کمیسیون مذکور و ابلاغ آن به طرفین، دستور اعاده را صادر کند.

در حالت دوم که نظریه کمیسیون، حاوی اعلام قصور کادر درمانی و پزشک معالج است. در این شرایط، موقعیت زمانی برای احضار متهم فراهم گشته. و می توان متهم را احضار کرد. ضمن آنکه این نظریه کمیسیون باید به طرفین ابلاغ شود. با فرض حضور متهم در شعبه بازپرسی و نیز رعایت شرایط شکلی احضار وی، طبق مواد 168 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری و مادتین 82 و 83 ق.آ.دوم ، بازپرس می تواند. به چنین ابلاغی آثار قانونی مترتب و به متهم، تفهیم اتهام نماید و مکلف است. قبل از تفهیم اتهام، او را از حقوق دفاعی اش بخصوص موضوع اتهام و ادله اتهام انتسابی و نیز از حق دسترسی به وکیل، آگاه سازد. و همچنین موظف است مقررات مواد 190، 193، 194، و 195را به وی (متهم) قرائت و سپس تفهیم اتهام کند.

نحوه تفهیم اتهام : حسب شکایت شاکی خصوصی و مستندات پزشکی از جمله نسخه های تجویزی و آزمایش های انجام گرفته. و پرونده های بالینی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، متهم هستید به قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی. از خودتان دفاع کنید!

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل عاوی پزشکی

اظهار داشت متهم : اتهام را قبول دارم و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، مورد قبول است. (اتهام را قبول ندارم و نظریه پزشکی قانونی، مورد قبول نیست و به آن اعتراض دارم).

پس از تفهیم اتهام و در صورت پذیرش اتهام از سوی متهم و عدم عدم اعتراض به نظریه کمیسیون، در همان جلسه می توان. آخرین دفاع را اخذ و سپس یکی از قرارهای تامین کیفری ماده 217 را به او صادر و به صدور قرار نهایی اقدام نماید. (جلب به دادرسی).

چنانچه بازپرس، اعتراض را وارد تشخیص داده. در حالی که آخرین دفاع اخذ نشده باشدامین کیفری،صادر و موضوع به کمیسیون پنج نفره ارجاع می گردد. یا اینکه متهم در مقام پذیرش اتهام به طور کلی و شاکی در جایگاه معترض نسبت به نظریه کمیسیون، در این مواقع بازپرس نیز اعتراض را وارد می داند. که در آن صورت، از متهم، آخرین دفاع اخذ نشده. و پس از صدور تامین کیفری، موضوع به کمیسیون پنج نفره سپس هفت نفره و… ارجاع خواهد شد.

پس از صدور قرار نهایی، پرونده با کیفر خواست دادستان به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

تکلیف دادگاه کیفری 2 در خصوص پزشک و کادر درمانی متهم به قتل غیرعمد ناشی از تقصیرپزشکی:(وکیل سعادت آباد و انواع خدمات حقوقی در این منطقه)

رئیس دادگاه کیفری2 مکلف است. پرونده را در وقت احتیاطی یک ماهه در راستای ماده 341 ق.آ.د.ک قرار دهد. و ظرف این مهلت چنانچه از جهات صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا قرار رفع نقص باشد. آن را صصادر و به مرجع مربوطه ارسال کند و چنانچه هیچ یک از جهات چهارگانه وجود نداشت. خطاب به دفتر شعبه چنین دستور می دهد : به تاریخ… در وقت فوق العاده، پرونده کلاسه…. تحت نظر است چون هیچ یک از جهات مقرر در ماده 341 قانون ایین دادرسی کیفری اعم از قرار منع یا موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رفع نقص وجود ندارد. مقرر است، وقت رسیدگی تعیین، طرفین و نماینده دادستان برای دادرسی دعوت و رونوشت کیفر خواست به انضمام احضاریه برای متهم ارسال شود.

پس از برگزاری جلسه محاکمه، چنانچه نظر رئیس دادگاه بر محکومیت باشد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نمونه رای در قتل غیر عمد ناشی از تقصیرپزشکی

با فرض اینکه دادرسی انجام شده است و ادله کافی نیز موجوود است، به شرح زیر رای صادر می­شود :

رای دادگاه

این مطلب را هم مطاله نمایید: جرایم پزشکی

در خصوص اتهام آقای…. فرزند… اهل و ساکن…. فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی وفنی، دادگاه با توجه ب شکایت شکات خصوصی و کیفر خواست دادسرا و مستندات پزشکی از جمله نسخه های تجویزی توسط پزشک و پرونده بالینی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که حاکی از قصور پزشک به میزان 20 درصد بوده،

به لحاظ تاخیر درامردرمان وانطباق این نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه. و اقاریر صریح متهم در تمام مراحل تحقیق و دادرسی وسایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته است.   و با استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده های 145، 211، 291، 448، 449، 452، 488، 489، 492، 494 ،495، 496، 526، و 529 از قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 و ماده­های 37 و 38 و 19 از همان قانون، به لحاظ وضع خاص وی و با سه درجه تخفیف، نامبرده را به تحمل سه ماه حبس تعزیزی از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین به پرداخت بهای ریالی 20 درصد دیه کامل در حق وراث قانون متوفی (مرحوم…) محکوم می کند.

مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم، دو سال با رعایت مقررات ماده 489 از قانون مذکور است. و اما در رابطه با مجازات حبس، نظر به شخصیت فردی متهم و موقعیت اجتماع وی، در راستای ماده 46 ناظر به ماده 40 از قانون مذکور و احراز شرایط مندرج در آن، بخصوص به لحاظ برقراری ترتیبات پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی از طریق بیمه، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس از نوع ساده به مدت دو سال را صادر و اعلام می کند. که در ورت ارتکاب مجدد جرایم، موضوع ماده های 52 و 54 از قانون مذکور. قرار فوق ملغی الاثر خواهد شد. دستور دیگری جهت رعایت آن توسط متهم در طول مدت تعلیق، مدنظر دادگاه نمی باشد. رای صادر شده، حضوری بودهه و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تذکرات :

  1. تعلیق اجرای مجازات باید در قالب قرار باشد.
  2. نوع قرار تعلیق باشد مشخص گردد (ساده یا مراقبتی)
  3. مدت تعلیق نیز باید مشخص شود.
  4. ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه که فسخ قرار تعلیق است. و یا ارتکاب جرایم عمدی، موضوع ماده های 52 و 54 باید در متن قرار تصریح شود.

جهت مشاوره در خصوص قتل غیر عمد ناشی ازتقصیر پزشکی با ما در تماس باشید 02188696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top