skip to Main Content
وکیل اجرای احکام مدنی

وکیل اجرای احکام مدنی

وکیل اجرای احکام مدنی به وکالت از اشخاص در مراجعه به محاکم دادگستری می باشند. ایشان با ثبت درخواست اجرائیه و پیگیری مرحله اجرا به دنبال استیفای حق موکل خود با اجرای رای دادگاه می باشند. فلذا اجرای احکام اهمیت بسزایی پیدا میکند.

اجرای حکم به چه معنایی است؟

یعنی استیفای حقوق تضییع شده افراد در دادگستری را گویند. که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. که معنای عام آن شامل اجرای حکم ،قرار دستوردادگاه ها و راجع قضایی می شود. و مفهوم خاص آن فقط شامل احکام می گردد.

شرایط اجرای احکام چیست؟

1-قطعیت حکم : هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود. مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در موارد قانونی صادر شده باشد.حکم زمانی قطعی است که غیر قابل تجدید نظر باشد و یا قابل تجدید نظر بوده. و در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی نشده باشد. و به واسطه گذشت مهلت قطعی شده باشد و یا مرحله تجدید نظر را گذرانده باشد.

2-معین بودن حکم : حکمس که موضوع آن معین نمی باشد قابلیت اجرا را ندارد.
3-درخواست صدور اجرائیه : برای اینکه حکم صادره از دادگاه های حقوقی به موقع اجرا گذارده شود. باید توسط ذینفع اجرای آن درخواست شود تا مرجع قضایی اجرائیه صادر کند.

4-ثبت نام در سامانه ثنا انجام گیرد.

5-ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه جهت اجرای حکم.

توقیف اموال محکوم علیه (وکیل اجرای احکام مدنی)چگونه است؟

در صورتی که محکوم علیه پس از موعدی که برای اجرای حکم برای ایشان مشخص شده است. برای اجرای حکم حاضر نشود و مدلول حکم را اجرا نکند. و مالی را هم معرفی نکند و مالی هم از ایشان توقیف نشده باشد. محکوم له می تواند درخواست کند. که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود.

وکیل اجرای احکام مدنی

انواع توقیف:

توقیف تامینی : زمانی که برای حفظ حقوق ذی نفع به صورت موقت از تصرف در اموال خود ممنوع می شود. که در تامین خواسته و دستور موقت مصداق دارد.
توقیف اجرایی : زمانی که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای دین محکوم له توقیف می شود را گویند.

توقیف در اجرای احکام یا نسبت به مال منقول صورت می گیرد. بدین شکل که محکوم له با معرفی مال متعلق به محکوم علیه دادورز یا مامور اجرا با صورت برداری و مهر و موم کرده و نظر کارشناس در خصوص قیمت کالا اخذ می شود. و در صورتی که کفاف بدهی را بدهد فروخته شده و بدهی محکوله پرداخت می شود .

و در صورتی که تکافو بدهی را نکند به ان مقدار که قیمت کالا ها است. دین محکوم علیه بری و نسبت به مازاد از سایر اموال محکوم علیه توقیف می شود. و یا نسبت به اموال غیر منقول صورت می گیرد. بدین شکل که پس از معرفی محکوم علیه و استعلام از اداره ثبت محل مال غیر منقول اجرای احکام دستور توقیف مال غیر منقول را به نفع محکوم له صادر می نماید.

فروش اموال توقیف شده در اجرای احکام (وکیل اجرای احکام مدنی )چگونه است؟

فروش اموال منقول

پس از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم عله توافقی باشد به همان ترتیب عمل می شود.


فروش اموال از طریق مزایده انجام می شود. بدین شکل که در مزایده اول مجری قرارداد فروش از طریق مزایده ابتدا مشخصات مبیع را بیان و مبیع را معرفی میکند. سپس خطاب به افراد معین یا افراد نامشخص بیان میکند. که هر کس بیشترین قیمت را بیان کرد قرارداد با او منعقد می شود . و در نهایت اگر پیشنهاد دهنده بالاتری موجود نباشد آن فرد خریدار می باشد.


موعد مزایده را مدیر اجرا مشخص کرده و در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت آگهی می نماید.
در اگهی فروش نوع و مشخصات اموال توقیف شده و روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که مزایده شروع می شود ذکر می گردد.
آگهی در محل فروش و محل اجرا نیز الصاق می شود.


قروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان به عمل آمده و صورت مجلس فروش به امضای ایشان باید برسد.
موارد تجدید مزایده عبارت است از
هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب اگهی تعیین گردیده به عمل اید
هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
در صورت که مزایده بدون حضور دادستان به عمل آید.


در صورتی که خریدار ماموران اجرا یا ارزیابان و یا سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و همچنین اقربا نسبی و سببی تا درجه سوم بودده و بدین دلیل ممنوع از خرید باشند.
شکایت در خصوص تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل انقضای مهلت مذکور یا قبل از تصمیم دادگاه مال به خریدار تسلیم نمی شود.

فروش مال غیر منقول

در فروش مال غیر منقول همه تشریفات و اقدامات را جع به انتشار آگهی فروش و مزایده بیان شده در مال منقول ریایت می شود.


مواردی که در اگهی فروش مال غیر منقول ذکر می گردد به شرح ذیل است:
1-مشخصات صاحب ملک.


2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ملک و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا تجارت یا زراعت یا … است.


3-تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا خیر.


4-تعیین اینکه ملک در اجاره هست یا خیر و اگر در اجاره است مدت و مبلغ اجاره.


5-تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار فروخته می شود.


6-تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ملک تحت هر عنوان دارند.


7-قیمتی که مزایده از ان شروع می شود.


8-ساعت و روز و محل مزایده.


9-هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید.


سایر شرایط توقیف مال غیر منقول به مانند مبحث مال منقول می باشد.

اجرای احکام و اسناد لازم الجرای خارجی چگونه است؟(وکیل در اجرای احکام مدنی)

1-حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند.


2-مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.


3-اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.


4-حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.


5-از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باد.


6-رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.


7-حکم راجع به اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آن نباشد


8-دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.


9-مرجع تقاضای اجرای حکم شهرستان محل اقامت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت ایشان مشخص نباشد دادگاه تهران صالح است.


به تقاضای اجرای حکم مدارک ذیل باید ضمیمه گردد:

1- نسخه ای از حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

2-رونوشت دستور اجرای حکمی که از شرف مرجع صلاحیتدار مربوطه صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.

3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم در آنجا صادر شده است یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار.

4- گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

جهت اجرای احکام مدنی با ما در تماس باشید:02188591478

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top